O Zámočku

Občianske združenie Zámoček vzniklo v roku 2003 iniciatívou rodičov. Jeho cieľom je aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v bezpečnom, radostnom, podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. Podporuje Materskú školu Kuzmányho vo výchovno-vzdelávacích a kultúrnych aktivitách, nákupom didaktickýcko-kreatívnych pomôcok a hračiek, detských kníh, odbornej literatúry, pohybovo-hrových potrieb a zveľaďuje interiér a exteriér MŠ, rozširuje a skvalitňuje detské ihrisko. OZ Zámoček funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu na Kuzmányho ulici.

Výkonnú radu OZ Zámoček tvoria rodičia: Naďka Horáková, Viktor Agócs, Erika Marínová, Martina Frajková, Petra Maťovčíková a ďalší rodičia. Vďaka za spoluprácu a pomoc patrí všetkým rodičom ktorí sa aktívne do Zámočkovských činnosti zapájajú. 

Staráme sa o:

V spolupráci s personálom Materskej školy:

  • MŠ exteriér: rozširuje a skvalitňuje detské ihrisko, zveľaďujeme záhradu, staráme sa o okolie budovy, ...MŠ interiér: zveladenie tried, jedálne a priestorov MŠ
  • Aktivity MŠ: pomáhame pro organizovaní výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a enviromentálnych podujatí: SNG, divadelné predstavenie, kúzelník, výlety, deň MŠ, Vianočné podujatie, MDD, Júnová olympiáda, ....

  • Výchovno-vzdelávacie pomôcky: dopĺňame prostriedky na zaujímavé a atraktívne didaktické pomôcky, detskú a odbornú literatúru.

  • Členské príspevky a asignácia 2-3%: koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov

  • Fudraising: zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

​Milí rodičia, ak máte ďalšie nápady ako podporiť našu Materskú školu, všetky vaše návrhy a pomoc sú vítané. Naša mailová adresa je oz.zamocek@gmail.com.

Rodičovský príspevok:

sa uhrádza v sume schválenej na Valnom zhromaždení do konca októbra daného šk. roka

na účet IBAN: SK48 1100 0000 0026 2374 8663. 

Základné dokumenty 

Rok 2018/19

Rok 2017/18

Rok 2016/17

Rok 2015/16

Rok 2014/15

Rok 2013/14

Stanovy

Údaje OZ Zámoček

Kuzmányho 9, 81106 Bratislava

IČO: 31 81 52 19, DIČ: 20 21 97 60 88

Č. Účtu: 2623748663/1100, Tatrabanka, IBAN: SK48 1100 0000 0026 2374 8663, BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX

Štatutárna zástupkyňa: Nadežda Horáková, oz.zamocek@gmail.com

Právna forma: občianske združenie založené podľa zákona 83/1990 Zb., registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 3. 10. 2003 pod č. VVS/1-900/90-224 93