Finančné príspevky rodičov

 

FINANČNÉ PRÍSPEVKY RODIČOV

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania


ŠKOLNÉ

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou určenou nasledovne:

90 € 

- je poplatok pre dieťa, ktorého rodič má trvalý pobyt v inej mestskej časti

- je poplatok pre dieťa, ktorého rodič má trvalý pobyt v Starom meste kratší ako 1 rok

- ak v priebehu roka bude dovŕšený rok prihlásenia rodiča na trvalý pobyt v Starom meste, začne platiť na dieťa sumu 45 €

- má dieťa z inej mestskej časti súrodenca, ten platí 67,50 €, tretí a štvrtý súrodenec platí 45 €

45 €

- je poplatok pre dieťa, ktorého  aspoň jeden  rodič má trvalý pobyt v Starom meste aspoň 1 rok

PODMIENKA  PRE UPLATNENIE  ZĽAVY Z  PRÍSPEVKU NA ŠKOLNÉ –Rodič je povinný predložiť materskej škole svoj OBČIANSKY PREUKAZ na overenie trvalého pobytu a dátumu vydania preukazu do 6. septembra.

V prípade, že rodič zmenil občiansky preukaz, predloží potvrdenie o trvalom pobyte z Ohlasovne pobytu na Miestnom úrade Bratislava – Staré mesto.

22,50 €

ak má dieťa súrodenca čo platí 45 € , tak platí túto sumu 22,50€

- tretí a štvrtý súrodenec neplatí

2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

3 Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole ak:

a)dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b)má odloženú školskú dochádzku,

c)predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

d)dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4. Povinný príspevok na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "starosta") sa neuhrádza, ak:

a) dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

b) dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Povinný príspevok sa uhrádza na čísko účtu SK0202000000000001526012 alebo poštovou poukážkou, alebo cez spožíro - VS 9210.

Potvrdenie o zaplatení kontrolujú triedne pani učietľky pomocou výpisu z Miestneho úradu preto je dôležité uviesť pri platbe ako VS kód materskej školy a do správy pre prijímateľa meno dieťaťa. V prípade, že Vaša platba nebude vo výpise v danom mesiaci bude musieť zákonný zástupca predložiť doklad o zaplatení triednej učiteľke.
 

STRAVA

Denná stravná jednotka na dieťa je vo výške 2,54€ a skladá sa z dvoch položiek:

- strava na dieťa 1,54€ (desiata, obed, olovrant)

- réžia 1,00€ (režijné poplatky Miestnemu úradu)

Predškoláci, t. j. deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskéj dochádzky a deti s odloženou školskou dochádzkou majú z dennej stravnej jednotky podľa zákona obed zadarmo. Za desiatu, olovrant a r´žiu sa platí. Výšku zľavy zo stravného Vám vypočíta a oznámi vedúca školskej jedálne prostredníctvom šeku.

Rodič je povinní uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje a to vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Neodstravované a včas odhlásené dni sa odpočítavajú jeden mesiac dozadu. Príspevok sa uhrádza na bankový účet školskej jedálne bankovým prevodom SK9002000000350022132012 alebo poštovou poukážkou.

Zo stravy odhlasujú rodičia deti vopred, alebo v ten deň telefonicky ráno do 8:00 hod. Ak dieťa nie je zo stravy odhlásené, rodičia platia plnú stravnú jednotku. Kontakt: 02/54 41 20 81

 

PRÍSPEVOK RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE OZ ZÁMOČEK

Združenie rodičov OZ Zámoček v školskom roku 2018/19 odhlasovalo minimálny ročný príspevok vo výške 150,-EUR na dieťa. Ak škôlku navštevujú dvaja súrodenci urádza sa 120,- EUR ročne za jedno dieťa.

Spôsob platby príspevku 1x ročne celú čiastku naraz uhradiť do 30.októbra v danom roku. Platba sa uskutoční IBA prevodom (nie hotovostne) na účet OZ: SK48 1100 0000 0026 2374 8663, treba uviesť meno a triedu dieťaťa