Rada materskej školy

 

Rada školy pri MŠ Kuzmányho 9 v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15. 03. 2016 sa konali voľby členov do rady školy na obdobie 4 roky. Nové funkčné obdobie od septembra 2020 do septembra 2024.
Z navrhnutých kandidátov volebná komisia zvolila členov na základe počtu získaných hlasov do rady školy nasledovne:

  Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1. 

Agócs Viktor

člen za rodičov
2.

Rákocziová Martina

člen za pedagogických zamestnancov
3.

Ing. Šebesta Štefan

člen za rodičov
4.

Borovičková Oľga

člen za nepedagogických zamestnancov
5.

MUDr. Osuský Peter, CSc.

člen za zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školy 

- plán práce a školský poriadok MŠ a jeho odsúhlasenie
- zapájanie rodičov do aktivít školy
- hodnotenie výsledkov hospodárenia MŠ za uplynulý školský rok a predbežný plán
 hospodárenia počas školského roku
- spolupráca s Občianskym združením „ Zámoček“ pri MŠ
- voľby do rady školy 
- modernizácia interiéru a exteriéru MŠ v spolupráci so zriaďovateľom
- projektová činnosť 
OZ„Zámoček“ v spolupráci s rodičmi a kolektívom MŠ 
- materiálne zabezpečenie v spolupráci s OZ„Zámoček“