ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ KUZMÁNYHO

 

 1. Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 7,00 do 17,00 hod. Rodič má prísť pre dieťa dostatočne včas, aby mohla byť budova o 17.00 hod. uzavretá, neskoré príchody budú písomne zaznamenané.
   
 2. Deti sa prijímajú priebežne (pokiaľ je voľné miesto) , alebo k začiatku školského roka na základe prihlášky, ktorú treba odovzdať riaditeľke MŠ spravidla od 01. – 15. 05. kalendárneho roka.
   
 3. Riaditeľka školy písomne vyrozumie rodičov o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do MŠ.
   
 4. Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takom prípade oznámi dôvod a termín preradenia osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii príslušných tried.
   
 5. Neprítomnosť dieťaťa sú rodičia povinní nahlásiť vopred, alebo ráno telefonicky do 8,00 hod.
   
 6. Neprítomnosť dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní sú zákonní zástupcovia povinní hlásiť písomne riaditeľke MŠ s doložením potvrdenia od detského lekára.
   
 7. Neprítomnosť maloletého dieťaťa ospravedlňuje zákonný zástupca písomným vyhlásením o zdravotnom stave dieťaťa. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich dní, zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie od lekára.
   
 8. Dochádzku dieťaťa môže riaditeľka školy ukončiť ak dieťa 30 dní bez prerušenia nedochádzalo do MŠ bez ospravedlnenia rodičov, ak rodič opakovane príde pre dieťa po 17.00 hod.
   
 9. Rodičia odovzdávajú prezuté dieťa učiteľke osobne, spravidla do 8,30 hod. Zodpovednosť za dieťa učiteľka nenesie vtedy, keď zákonný zástupca neodovzdá dieťa učiteľke a nechá ho voľne pobehovať po budove MŠ. Cez obed je možné prísť pre dieťa od 12,00 do 13,00 hod., alebo v iný čas po dohode s učiteľkou.
   
 10. Učiteľka odovzdá dieťa zákonným zástupcom, alebo splnomocnenej osobe, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá na základe písomného splnomocnenia rodičov.
   
 11. Povinný príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
   
 12. Školskú jedáleň vedie pani Oľga Borovičková, ktorá zostavuje jedálny lístok a vybavuje ostatné záležitosti týkajúce sa platenia stravného.
   
 13. Choré dieťa nepatrí medzi zdravé deti do MŠ, žiadne lieky sa v MŠ nepodávajú. Ak učiteľka pri preberaní dieťaťa zbadá zjavné príznaky choroby dieťaťa, nie je povinná dieťa prevziať.
   
 14. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Splnomocnenie vydáva MŠ, ktoré zákonný zástupca riadne vyplní aktuálnymi údajmi. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na prebratie detí z MŠ musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí v príslušnom školskom roku.
   
 15. Ochrana proti pedikulóze: ak sa vyskytnú u dieťaťa vši, zákonní zástupcovia sú povinní túto skutočnosť oznámiť triednej učiteľke kvôli opatreniam. Po vyčistení hlavičky rodič musí doniesť ospravedlnenie od lekára, že dieťa je v poriadku.
   
 16. Telocvičné úbory, pyžamá, prezuvky a osobné veci dieťaťa označte celým menom dieťaťa.
   
 17. V skrinkách detí udržiavajte prosím poriadok, neprepĺňajte skrinky  hračkami, jedlom, sladkosťami ani malinovkou. Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie (spodnú bielizeň, pančuchy, ponožky, tričko).
   
 18. Do MŠ nepatria cenné predmety, drahé hračky, nakoľko za prípadné poškodenie, alebo stratu MŠ nenesie zodpovednosť.